วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information)

      ข้อมูล (เดต้า หรือ ดาต้า : data) หมายถึง  ตัวอักษร ข้อความ รูปภาพ สิ่งต่างๆที่เราใส่เข้าไป (อินพุต :input) ในคอมพิวเตอร์ และ รับออกมา (เอาท์พุต : output) ส่วน สารสนเทศ (อินฟอร์เมชัน : information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากข้อมูลที่เข้า ออก ในกระบวนการของคอมพิวเตอร์อาจมีได้ทั้ง ข้อมูล และ สารสนเทศ จึงจัด 2 คำนี้ไว้รวมกัน โดยข้อมูลและสามรสนเทศจะถูกใส่และรับเป็นวงจรดังภาพ


วงจรของข้อมูลและสารสนเทศในกระบวนการของคอมพิวเตอร์

สารสนเทศที่ดีควรจะมีลักษณะดังนี้
  • มีความสัมพันธ์กัน (relevant)  สารสนเทศเทศที่ดีต้องมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน ต้องสัมพันธ์กับข้อมูลเดิมก่อนเป็นสารสนเทศ
  • มีความทันสมัย (timely) ต้องมีความทันสมัยไม่ล้าหลังเช่นสารสนเทศของดาวพลูโตที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวแคระแล้ว
  • มีความถูกต้องแม่นยำ (accurate) ต้องมีความถูกต้องเช่นสารสนเทศของเงินในธนาคารจะต้องถูกต้องแม่นยำเสมอ
  • มีความกระชับรัดกุม (concise) มีความกระชับ เข้าใจได้ง่าย มีความยาวที่พอเหมาะ
  • มีความสมบูรณ์ในตัวเอง (complete) ต้องดูแล้วรู้ เข้าใจ และนำไปใช้ได้ในทันที เรียกว่ามีความสมบูรณ์ มีความหมายในตัวเอง